Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

LIV sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Opublikowano 18 stycznia 2023

Zawiadamiam, że LIV sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp., odbędzie się w dniu  26 stycznia 2023 roku tj. czwartek godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.,  Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad LIII  sesji Rady Miejskiej.

4.      Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6.      Sprawozdanie z działalności za rok 2022:

1) Komisji Rewizyjnej;

2) Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich;

3) Komisji Oświaty i Spraw Społecznych;

4) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

    

7. Plan pracy na rok 2023:

1) Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich;

2) Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

 

8.    Interpelacje i zapytania radnych.

9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)   zmian budżetu i w budżecie na rok 2023;

2)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2023 – 2029;

3)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w 2023 r.;

4)   rozpatrzenia skargi na Burmistrza Borku Wielkopolskiego;

5)   użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Droga Lisia 1 w Borku Wlkp. stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. na czas nieokreślony;

6)   zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

7)   zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

8)   zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Borku Wlkp. wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borku Wlkp.;

9)   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami;

 

10.    Wolne głosy, wnioski i informacje.

11.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Pawlak

Pliki do pobrania