Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Odpady komunalny z nieruchomości niezamieszkałych (firmy)
Opublikowano 05 listopada 2020

Urząd Miejski w Borku Wlkp. informuje, że Rada Miejska Borku Wlkp. w dniu 24 września 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Borek Wlkp., na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


 
Podjęcie ww. uchwały oznacza, że Gmina Borek Wlkp. z dniem 1 stycznia 2021 r.
przestaje świadczyć usługę odbieranie odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych (firmy).


 
W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) „...właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług...”.
Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy „wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje posiadanie umów, o których mowa w ust. 1, i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.”
Oznacza to, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani podpisać we własnym zakresie umowę na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Borek Wlkp., a kopię takiej umowy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2021 r. (w przyszłości każdorazowo najpóźniej 14 dni od podpisania zawartej umowy – umowy muszą mieć zachowaną ciągłość).