Przedsiębiorczość Natura Gościnność

XXVII sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Opublikowano 07 kwietnia 2021

Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp., odbędzie się w dniu  15 kwietnia 2021 roku tj. czwartek godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXVI  sesji Rady Miejskiej.

4.      Analiza sytuacji przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w roku 2020.

5.      Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gostyńskiego za 2020 rok.

6.      Sprawozdanie z realizacji zadań M-GOPS W Borku Wlkp. z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7.      Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

8.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)   zmian budżetu i w budżecie na rok 2021;

2)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027;

3)   zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

4)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Borek Wlkp. za rok 2020;

5)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Borku Wlkp. za rok 2020;

6)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w 2021 roku;

7)   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Borek Wlkp. na lata 2021-2025;

8)   pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 21 lutego 2021 roku;

9)   pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 04 marca 2021 roku;

 

11.  Wolne głosy, wnioski i informacje.

12.  Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Pawlak

Pliki do pobrania