Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Borek Wlkp. od dnia 1 lipca 2020

  • wprowadzono obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców. W regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Borek Wlkp. wprowadzono kryteria selektywnej zbiórki odpadów. Należy pamiętać, że odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, jeżeli wszystkie odpady komunalne są zbierane do jednego pojemnika. Z segregacją mamy do czynienia, gdy w pojemnikach na odpady zmieszane (resztkowe) nie znajdują się odpady niezgodne z ich przeznaczeniem, tzn. nie znajdują się zanieczyszczenia innych frakcji odpadów. Nieprzestrzeganie powyższej zasady będzie skutkowało naliczeniem wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • zmieniono metodę naliczania opłaty za odbiór i segregowanie odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2020 roku mieszkańcy gminy Borek Wlkp. zapłacą za śmieci 27 zł od osoby miesięcznie. Segregacja odpadów staje się obowiązkiem dla każdego. Osoby, które pomimo ciążącego na nich obowiązku, od dnia 1 lipca 2020 roku nie będą segregowały odpadów, niestety zapłacą o wiele wyższą stawkę. Stawka opłaty dla osób, które nie będą segregowały odpadów będzie wynosić 2- krotność stawki podstawowej, tj. 54 zł. Gmina po udokumentowaniu braku segregacji będzie zobowiązana nakładać decyzją administracyjną karę za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji odpadów. Firma odbierająca odpady ma obowiązek prowadzenia kontroli poprawności prowadzenia segregacji podczas odbioru odpadów.
  • dla kompostujących odpady wprowadzono zniżkę w opłacie za gospodarowanie odpadami. Zniżka dla osób kompostujących odpady (dot. nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) będzie wynosić 0,80 zł od osoby. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz gromadzenia w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciel jest zwolniony z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do ich zbierania. Zgłoszenie przez właściciela posiadania kompostownika i otrzymanie z tego tytułu kwoty zwolnienia jest równoznaczne z nieodstawianiem bioodpadów w pojemniku oraz do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  • zmieniono druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W związku z wprowadzeniem obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, zapraszamy do Urzędu Miejskiego wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają zgłoszony niesegregowany sposób zbiórki odpadów, w celu złożenia nowej deklaracji o gospodarowaniu odpadami. Zapraszamy też wszystkie firmy i instytucje, które wcześniej zbierały odpady nieselektywnie, do złożenia deklaracji o zbieraniu odpadów w sposób selektywny. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 10 sierpnia 2020 r. Wzór deklaracji znajduje się na stronie www.borekwlkp.pl w zakładce „Gospodarka odpadami” - http://www.borekwlkp.pl/gospodarka-odpadami.html

Wszystkie wprowadzone zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania prawa miejscowego do zapisów noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata pobierana od mieszkańców musi odzwierciedlać realne koszty gospodarki odpadami. Innymi słowy, wpływy = wydatki, czyli dokładanie pieniędzy z innych źródeł, np. kosztem gminnych inwestycji, nie jest zgodne z prawem.

Z uwagi na konieczność ochrony środowiska, spełnienia wymogów prawa, uzyskania poziomów odzysku, segregacja odpadów jest niezbędna. Jeśli chcemy ograniczyć wzrost cen za odpady, każdy z nas musi ich mniej wytwarzać, a te wytworzone wysegregować. Wraz ze wzrostem ilości odpadów, rośnie koszt ich odebrania, transportu, składowania i ostatecznie zagospodarowania.

Stawka opłaty za odpady oraz jej wzrost ściśle związana jest m.in. z cenami jakie płacimy firmie, która odpady zagospodarowuje. Natomiast wysokość ceny za 1 tonę odpadów uzależniona jest od jakości wysegregowania odpadów, czyli od tego czy do worka trafiają tylko odpady, które mają się tam znaleźć. Im więcej źle wysegregowanych odpadów tym wyższa cena. Im wyższa cena za zagospodarowanie odpadów tym wyższa stawka.

Informujemy ponadto, że w brązowym pojemniku umieszczamy bioodpady kuchenne bez jakichkolwiek worków (nawet biodegradowalnych). Odpady kuchenne oddawane w worka BIO traktowane są przez firmę zagospodarowującą odpady jako zanieczyszczenie (czyli segregacja nie jest prowadzona).

Mieszkaniec, który dokonuje remontu mieszkania/domu odpady typu nieuzbrojony gruz, niezanieczyszczony styropian, płytki może odstawić do PSZOKu znajdującego się na ulicy Jeżewskiej. Natomiast dla odpadów, które nie są przyjmowane na PSZOK należy wynająć kontener na własny koszt lub jeśli odpadów jest niewiele należy dostarczyć je na własny koszt do instalacji ZGO sp. z o.o. w Jarocinie (Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin). Nie wrzucamy odpadów remontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Więcej informacji (m. in. ulotkę jak segregować, regulamin PSZOK, wykaz odpadów odbieranych na PSZOK) znaleźć można na stronie internetowej www.borekwlkp.pl w zakładce „Gospodarka Odpadami” (http://www.borekwlkp.pl/gospodarka-odpadami.html) lub uzyskać w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.

Dodatkowo na stronie zgo-jarocin.pl → Edukacja → Ekociekawostki (http://zgo-jarocin.pl/index.php/ekociekawostki/) znajdą Państwo ABC poprawnej segregacji, czyli alfabetyczny katalog odpadów wraz ze sposobem ich segregacji.