Przedsiębiorczość Natura Gościnność

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY BOREK WIELKOPOLSKI
Opublikowano 31 maja 2021

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz Borku Wlkp. zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej  raport o stanie Gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,  w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Nad przedstawionym przez Burmistrza Borku Wlkp. raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie Gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 24 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy, Rada Miejska Borku Wlkp. przeprowadzi głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Borku Wielkopolskiego.

 

RAPORT O STANIE GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA ROK 2020 - PDF.