Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Zabytki

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Uchwała XXXVIII/236/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Borek Wlkp.

Uchwała Nr XV/105/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych w rejestrze zabytków nie stanowiących własności Gminy Borek Wlkp.

Zarządzenie Nr 52/2006 Burmistrza Borku Wlkp.
W sprawie: określenia wzoru wniosku o dotacje, ramowego wzotu umowy dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Borek Wlkp., oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Uchwała Nr XXXIX/267/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Borek Wlkp.

Uchwała Rady Powiatu XXXIX/289/06