Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Konkursy ofert, ogłoszenia

17 marca 2022

Powołanie komisji konkursowej

Powołania Komisji Opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań Gminy organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o olontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.