Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna

Tytuł sprawy: Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna 2014

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

DOTYCZY:

uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz III klasy zasadniczej szkoły zawodowej, a także dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej (z wyjątkiem klas I), gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin:

  • w których dochód na członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) t.j. 539 zł netto,
  • niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
  • u których występuje ww. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

WYMAGANE DOKUMENTY:


Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 - "Wyprawka szkolna 2014 wraz z załącznikami:

  1. zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami lub
  2. zaświadczenia, a w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie, o wysokości dochodów, uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) lub
  3. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


do 15 września 2014 roku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Wnioski należy składać w sekretariatach szkół, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:


do 17 listopada 2014 r.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Urząd Miejski w Borku Wlkp. tel. 65 57 16 120, ul. Rynek 1, pokój II piętro, oswiata@borekwlkp.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Szkoły.

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Wydanie decyzji administracyjnej

UWAGI:


Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA
/do pobrania na stanowisku ds. oświaty/


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego


pobierz