Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Wnioski o dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola prosimy składać do Urzędu Miejskiego Borku Wlkp. - sekretariat.

Do wniosku zamieszczonego poniżej prosimy dołączyć zaświadczenie z placówki o przyjęciu dziecka w roku szkolnym 2020/2021 do szkoły lub przedszkola oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice dzieci uczęszczających do szkół specjalnych proszeni są także o złożenie skierowania do określonej placówki oświatowej otrzymanego w Starostwie Powiatowym.

wzór wniosku o dowóz dzieci niepełnosprawnych-indywidualny

Zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami):

 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:
  koszt = (a − b) ∗ c ∗ (d/100), gdzie:
  • a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
  • b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
  • c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,
  • d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.
 3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
 4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.
 5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust.4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
 6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust.2.

Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Borek Wielkopolski, w roku szkolnym 2020/2021

Pliki do pobrania