Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do szkół i przedszkoli

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Tytuł sprawy: DOWÓZ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 1996 r., Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
DOTYCZY:

Obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.
WYMAGANE DOKUMENTY: · Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola, albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców,
· Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
· Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,
· Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wg potrzeb
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, Sekretariat, tel. 65 57 16 120od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Oświaty, tel. 65 57 16 120, 605 050 188, ul. Rynek 1, oswiata@borekwlkp.pl
TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje
WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie pozytywnej lub negatywnej decyzji
UWAGI: · Wysokość dofinansowania do dowozu organizowanego przez rodziców ustala się na podstawie aktualnych kosztów przewozu osób środkami publicznej komunikacji.
· W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA/do pobrania na stanowisku ds. oświaty/ Wniosek rodzica

pobierz

Pliki do pobrania