Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Informacje o systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borek Wielkopolski jest firma WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. z siedzibą Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borek Wielkopolski jest Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z o.o. w Jarocinie ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borku Wielkopolskim, stanowiący własność Gminy Borek Wlkp., zlokalizowany jest przy ul. Jeżewskiej. Odpady można oddawać we wtorki (od 9:00 do 17:00) oraz w piątki (od 10:00 do 18:00).

Przypominamy, że opłata za odpady zbierane na terenie gminy Borek Wlkp. od 1 lipca 2020 r. wynosi 27 zł od osoby.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622) można oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Borku Wlkp. w ramach uiszczanej miesięcznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Palenie śmieci szkodzi!
Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety pozorna oszczędność może spowodować, że zaoszczędzone pieniądze zostaną wkrótce przeznaczone na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych! 

Paląc śmieci narażamy swój dom na niebezpieczeństwo. W trakcie spalania odpadów (np. butelek typu PET plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych) do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa i owoce w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Substancje te, nawet w niewielkich ilościach, mają negatywne działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu oddechowego, nowotworów i porażeń.
Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znów wyrzucisz śmieci do pieca.

Pamiętajmy!
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne.
źródło: naszesmieci.mos.gov.pl, niepalsmieci.pl

Informacja dla osób, które nie posiadają pojemnika na odpady komunalne.

Mieszkańcom, którzy nie zaopatrzyli nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne przypomina się, że w myśl art. 5 ust. 1 Ustawy dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519. z późn. zm.): „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych (…)”.

Dnia 10 lipca 2019 r. Rada Miejska Borku Wlkp. przyjęła Uchwałę Nr X/83/2019 w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp., który nałożył na właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz ulegających biodegradacji.
 
W stosunku do osób, które nie będą wywiązywać się z ww. obowiązków, mają zastosowanie przepisy art. 10 ust. 2. i 2a. Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519. ze zm.): „kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny. Karze określonej w art. 10 ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie”.