Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

LX sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Opublikowano 03 października 2023

Zawiadamiam, że LX sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbędzie się w dniu 11 października 2023 roku tj. środa godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  z obrad LIX sesji Rady Miejskiej.

4.      Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2023;

2)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2023-2029;

3)      udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim;

4)      udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Borek Wlkp.;

5)     ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Borek Wielkopolski;

6)     przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego  utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024;

7)     Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych oraz Kanalizacyjnych na lata 2023-2026 Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Karolewie;

8)     wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Borek Wlkp.
 

8.      Wolne głosy, wnioski i informacje.

9.      Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Pawlak

Pliki do pobrania