Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

PO POMOC DO PCPR
Opublikowano 11 marca 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu udziela bezpłatnie pomocy i wsparcia specjalistycznego ofiarom przemocy. Specjalnie dla tej grupy osób prowadzone są przy PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8, tel. 65 572 75 28, kontakt@pcprgostyn.pl) działania: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest czynny w każdą środę od godziny 15.00 do 18.00 oraz codziennie w godzinach pracy PCPR. Wsparcia i porad udzielają oraz interwencje podejmują specjaliści: psycholog, specjalista pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, pedagog rodzinny, terapeuci, mediatorzy.

W ramach indywidualnych konsultacji udzielane jest przez specjalistów wsparcie osobom zgłaszającym problemy rodzinne, a zwłaszcza doświadczanie przemocy. Celem udzielanego wsparcia jest wzmocnienie funkcjonowania krzywdzonych osób oraz ich rodzin.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się ze specjalistą, by uniknąć czekania w kolejce.

WAŻNE

W ostatnich latach zmieniły się znacząco przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wymiar sprawiedliwości, policja oraz specjaliści pracujący w jednostkach pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia zyskali nowe narzędzia, metody i procedury, które można skutecznie wykorzystywać do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie i jego negatywnych skutków.

Jednym z warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy jest też zmiana społecznego nastawienia do przemocy w rodzinie, a zwłaszcza zmiana powszechnej akceptacji stosowania kar fizycznych (tzw. „klapsów”) w wychowywaniu dzieci oraz zmiana przekonania, że nie można wtrącać się w czyjeś sprawy rodzinne, nawet jeżeli  jest to przemoc.

Z prośbą o pomoc oraz z informacjami o przemocy, zwłaszcza wobec dzieci i osób starszych, można zwracać się do każdego pracownika ochrony zdrowia, oświaty, policji i pomocy społecznej. A każdy z tych specjalistów ma obowiązek wszczęcia  interwencji oraz sporządzenia „Niebieskiej Karty” - specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać bez zbytecznego zastanawiania się nad kolejnością podejmowanych czynności. Odpowiedni sposób działania stanowi gwarancję, że interwencja będzie optymalna.

Krzywdzenie dzieci, ale i innych osób też, jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, krzywdzenie psychiczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie ekonomiczne, czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni dziecku lub innej krzywdzonej osobie bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niego sytuacji, ale również i taka, która pozwoli na zgromadzenie wartościowego materiału dowodowego dającego możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców ludzkich, a zwłaszcza dziecięcych dramatów.

Przypominamy, że w każdej gminie powiatu gostyńskiego działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawą jego funkcjonowania jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy. Ważnym obszarem pracy Zespołu są działania interwencyjno-naprawcze skierowane do konkretnych rodzin, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że występuje w nich przemoc  w rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi.

Specjaliści pracujący  w Zespołach  zostali przygotowani do nowych skuteczniejszych form pracy z przypadkami przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie karty", reguluje zasady interwencji i kompleksowej pomocy w konkretnych przypadkach przemocy w rodzinie. Po udzieleniu pomocy (jeżeli sytuacja tego wymaga) dziecku lub innej ofierze, przesyła się niezwłocznie formularz "Niebieskiej Karty" do Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy ośrodku pomocy społecznej w każdej gminie. Specjaliści powołani do tego Zespołu weryfikują zgłoszenie i, w przypadku potwierdzenia się informacji o wystąpieniu przemocy, podejmują działania osłonowe i pomocowe, skierowane do ofiar przemocy oraz naprawcze, adresowane do osób podejrzewanych o stosowanie przemocy.

Procedura ta jest prowadzona niezależnie od postępowania prokuratorskiego czy prowadzonego przez policję, wyjaśniającego, czy doszło do złamania prawa i popełnienia przestępstwa przeciwko osobom bliskim.

Lekarze rodzinni mają obowiązek wydania bezpłatnego zaświadczenia o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Grupy robocze, powoływane przez Zespół Interdyscyplinarny, pracują z konkretnymi przypadkami przemocy i wykorzystują nowe procedury, by planować pomoc w poszczególnych przypadkach i skuteczniej ją realizować.