Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Wpis do ewidencji innych form wychowania przedszkolnego

Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Tytuł sprawy:

Wpis do ewidencji innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 1996 r., Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
DOTYCZY:
WYMAGANE DOKUMENTY: Zgłoszenie do ewidencji osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić niepubliczną formę wychowania przedszkolnego powinno zawierać:
1) oznaczenie osoby, która będzie prowadzić niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę,
2) określenie formy wychowania przedszkolnego oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania,
3) wskazanie miejsca prowadzenia wychowania przedszkolnego i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy – zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia (kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy w innej formie wychowania przedszkolnego, staż pracy pedagogicznej, forma zatrudnienia).
● Załączniki do zgłoszenia:
1) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, który ma być realizowany w danej formie,
2) dokument potwierdzający własność lokalu na prowadzenie wychowania przedszkolnego lub umowa dzierżawy budynku,
3) postanowienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zawierające pozytywną opinię
w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
4) opinia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o warunkach bezpieczeństwa w budynku,w którym będzie prowadzone wychowanie przedszkolne w formie niepublicznej.
OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wg potrzeb
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, Sekretariat, tel. 65 57 16 120 od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Oświaty, Alicja Łopatka tel. 65 57 16 120, 605 050 188, ul. Rynek 1, II piętro, oswiata@borekwlkp.pl
TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp. w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie o wpisie do ewidencji
UWAGI: Osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana zgłosić Burmistrzowi Borku Wlkp. który dokonał wpisu do ewidencji, w ciągu 14 dni zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Osoba prowadząca daną formę wychowania przedszkolnego może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców wychowanków i organ, który dokonał wpisu do ewidencji.

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI:
Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, prowadzenia działalności oświatowej,
3) stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność jest sprzeczna z przepisami lub projektem organizacji wychowania przedszkolnego - jeżeli osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA/do pobrania na stanowisku ds. oświaty/ Zgłoszenie