Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek

Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Tytuł sprawy: Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 1996 r., Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
DOTYCZY: O
WYMAGANE DOKUMENTY: Zgłoszenie do ewidencji osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę niepubliczną powinno zawierać:
1) oznaczenie osoby, która będzie prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę,
2) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania,
3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie – zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy w szkole lub placówce, staż pracy pedagogicznej, forma zatrudnienia).
● Załączniki do zgłoszenia:
1) statut szkoły lub placówki,
2) dokument potwierdzający własność lokalu zajmowanego przez szkołę lub umowa dzierżawy budynku,
3) postanowienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zawierające pozytywną opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
4) opinia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o warunkach bezpieczeństwa w budynku,w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna,
5) pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,
6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w przypadku szkoły lub placówki ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wg potrzeb
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, Sekretariat, tel. 65 57 16 120od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Oświaty, Alicja Łopatka tel. 65 57 16 120, 605 050 188, ul. Rynek 1, II piętro, oswiata@borekwlkp.pl
TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp. w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie o wpisie do ewidencji
UWAGI:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest zobowiązana zgłosić Burmistrzowi Borku Wlkp. który dokonał wpisu do ewidencji, w ciągu 14 dni zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów i organ, który dokonał wpisu do ewidencji.

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI:
· Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
3) stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełnianie zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA/do pobrania na stanowisku ds. oświaty/ Zgłoszenie

pobierz