Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024 roku.

Gmina Borek Wielkopolski informuje, że od 1 stycznia 2024 roku zgodnie z Uchwałą nr LXI/494/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wynosi:
33,00 zł miesięcznie od osoby - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
66,00 zł miesięcznie od osoby - jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem kompostownika i kompostowaniem w nim bioodpadów.
Każdy mieszkaniec, który kompostuje bioodpady na terenie swojej nieruchomości i posiada kompostownik może uzyskać "ulgę za kompostowanie" w wysokości 1 zł na mieszkańca danej nieruchomości (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).
Warunkiem skorzystania z częściowego zwolnienia jest złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana oraz kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym (nie należy wystawiać pojemników z bioodpadami do odbioru przez firmę wywozową).

Jednocześnie przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania na wskazany indywidualny rachunek bankowy Gminy Borek Wlkp. w następujący sposób:
1) za miesiące styczeń i luty – płatne z dołu do dnia 28 lutego danego roku,
2) za miesiące marzec i kwiecień – płatne z dołu do dnia 30 kwietnia danego roku,
3) za miesiące maj i czerwiec – płatne z dołu do dnia 30 czerwca danego roku,
4) za miesiące lipiec i sierpień – płatne z dołu do dnia 31 sierpnia danego roku,
5) za miesiące wrzesień i październik – płatne z dołu do dnia 31 października danego roku,
6) za miesiąc listopad – płatne z dołu do dnia 20 grudnia danego roku,
7) za miesiąc grudzień – płatne z góry do dnia 20 grudnia danego roku.

Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie będą podlegały przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.