Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Deklaracja dostęności / Raport dostępności

I. Deklaracja dostępności:

Urząd Miejski w Borku Wlkp.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.borekwlkp.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-12
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie
  • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
  • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:2020-03-26
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/)

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] + u uruchamia zaawansowany panel umożliwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Maćkowiak, sekretariat@borekwlkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5716120. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą stopnie. Przy schodach obok wejścia bocznego znajduje się podnośnik pionowy dla niepełnosprawnych (winda dla niepełnosprawnych).

Istnieje możliwość użycia dzwonka w celu przywołania pracownika. Dla osób na wózkach dostępne jest tylko pomieszczenie na hali operacyjnej. Wewnątrz budynku nie ma windy. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono
1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

II. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Borku Wlkp.

Numer identyfikacyjny REGON

00052801400000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

sekretariat@borekwlkp.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

mirek@borekwlkp.pl

Telefon kontaktowy

655716120

Data

2021-03-25

Miejscowość

Borek Wielkopolski

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. WIELKOPOLSKIE

Powiat

Powiat gostyński

Gmina

Borek Wielkopolski (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1.    Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ X ]NIE

2.     Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X ]NIE

3.    Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] TAK

4.    Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

5.    Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą stopnie. Przy schodach obok wejścia bocznego znajduje się podnośnik pionowy dla niepełnosprawnych (winda dla niepełnosprawnych). Istnieje możliwość użycia dzwonka w celu przywołania pracownika. Dla osób na wózkach dostępne jest tylko pomieszczenie na hali operacyjnej. Wewnątrz budynku nie ma windy. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1.    Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 2

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url  borekwlkp.pl

ID a11y-status  [ X ] Częściowo  zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie   2020-03-26

ID a11y-url  bip.borekwlkp.pl

ID a11y-status  [ X ] Częściowo  zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie  2020-03-31

 

2.    Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:  0

Liczba aplikacji:  0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne: nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie; linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych; część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie. Dokumenty będą stopniowo w miarę możliwości przerabiane, aby spełniały wymogi.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1.    Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a.    Kontakt telefoniczny   [ X ] TAK

b.    Kontakt korespondencyjny  [ X ] TAK

c.    Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych  [ X ] TAK

d.    Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych  [ X ] TAK

e.    Przesyłanie faksów  [ X ] TAK

f.    Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)  [ X ] NIE

g.    Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty  [ X ] NIE

h.    Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2.    Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ]NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

3.    Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a.    tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

b.    nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ]NIE

c.    informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ]NIE

4.    Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ]NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1.    Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ]NIE

2.     Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ]NIE

3.     Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ]NIE

4.    Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ]NIE

Pliki do pobrania