Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

PODSTAWA PRAWNA: 
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 • ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy


Przygotowanie zawodowe odbywa się poprzez:
 • naukę zawodu, która ma na celu przygotowanie młodocianego pracownika do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz dokształcanie teoretyczne,
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego i może dotyczyć prac, których rodzaj nie wymaga odbycia nauki zawodu,
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami:
 • umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem /kopia/,
 • świadectwo pracy pracownika młodocianego /kopia/,
 • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu /kopia/,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do kształcenia młodocianych pracowników /kopia/,
 • oświadczenie pracodawcy o miejscu zatrudnienia pracownika, w sytuacji, kiedy w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe młodocianego prowadzi uprawniony do tego pracownik,
Wnioskodawca musi załączyć do ww. wniosku formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o Pomoc DE MINIMIS wraz z ew. zaświadczeniami o udzieleniu pomocy de minimis.

OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 3 miesiące od ukończenia przez młodocianego pracownika zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonego pracy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, Biuro Oświaty II piętro tel. 65 57 16 120 od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od dnia złożenia wniosku,

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Oświaty, Alicja Łopatka tel. 65 57 16 120, 605 050 188, ul. Rynek 1, II piętro, oswiata@borekwlkp.pl

TRYB ODWOŁAWCZY: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 Wydanie decyzji administracyjnej

UWAGI:

Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Borku Wlkp.
Udzielona pracodawcy pomoc finansowa ma charakter pomocy de minimis, a czym mówi art. 70b ust 11 UOSO.


FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA
/do pobrania na stanowisku ds. oświaty/

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o Pomoc DE MINIMIS.

Do formularza przy ubieganiu się o Pomoc de minimis obowiązkowe jest załączenie kopii potwierdzonej przez przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis. Dokumentem świadczącym o otrzymaniu pomocy de minimis nie jest wydruk zaświadczenia ze strony : sudop.uokik.gov.pl


Oświadczenie pracodawcy o miejscu zatrudnienia pracownika będącego instruktorem praktycznej nauki zawodu

  

Pliki do pobrania